Penny Truitt

Slippage V

Slippage V

2017

Steel

34 X 18 X 3 inch

Inventory ID: #15756

My Fieldset
  1. *
  2. *
  3. *
 

Confluence I
Crosscurrents I
Confluence II
Edge II
Slippage V
Edge III
Edge
Slippage VI
Confluence III
WEIR III